Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Gminny Zakład GospodarkiI Komunalnej TRZEBNICA -  ERGO Sp. z o.o. jest jednoosobową spółka prawa handlowego, w której 100% kapitału zakładowego w wysokości 720 000,00 zł posiada Gmina Trzebnica, sprawująca     w całości kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki.

ZGK Sp. z o.o. powołana została na podstawie:

- uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/138/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie : restrukturyzacji „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą : „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” oraz przekształcenia „Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Plik pdf PDFUchwała RM nr XV.138.11.pdf (39,77KB)

Plik pdf PDFAkt założycielski Spółki.pdf (2,93MB)

- przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.

Spółka przyjęła nazwę Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o.  na podstawie decyzji  Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 grudnia 2012 r.

PDFAkt Załozycielski Spółki - zmiana z 18.12.2012.pdf (1,05MB)

Spółka przyjęła nazwę Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ( w skrócie :  GZGK TRZEBNICA - ERGO spółka z o.o. ) na podstawie decyzji Zgromdzenia Wspólnków z dnia 7 lipca 2015 r.

PDFAkt Założycielski Spółki - zmiana z 7 lipca 2015.pdf (3,55MB)
 

Spółce GZGK TRZEBNICA - ERGO  Gmina Trzebnica powierzyła wykonywanie zadań własnych gminy, służących głównie zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, z zakresu użyteczności publicznej,
w tym w szczególności:

- zapewnienie czystości i porządku oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminyTrzebnica;

- utrzymanie dróg gminnych;

- organizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;

- utrzymanie i zarządzanie cmentarzem gminnym;

- odbiór odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy;

- zarządzanie gminnym punktem selektywnej zbiórki odpadów;

- zarządzanie składowiskiem odpadów.

Spółka może również prowadzić działalność z zakresu określonych usług, handlu, transportu, budownictwa lub zarządzania nieruchomościami, lecz działalność ta może mieć wyłącznie charakter marginalny.

 

Spółka realizuje swoje zadania przy pomocy funkcjonujących w jej strukturze jednostek organizacyjnych:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni, który zarządza także Cmentarzem Komunalnym

- Zakład Gospodarki Odpadami, zarządzający także PSZOK i Składowiskiem Odpadów komunalnych

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Spółka z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem: 0000409746

NIP: 915-178-87-69

REGON: 021793317

Nr rachunku bankowego: 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001

 

Organy spółki :

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Burmistrz Gminy Trzebnica.

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca: Barbara Krokowska

Członek Zarządu: Małgorzata Durbajło-Mrowiec

Członek Zarządu: Katarzyna Figaszewska

Zarząd

Prezes Zarządu: Marta Łopuch

 

W strukturze Gminnego  Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.  funkcjonują :

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni

- Cmentarz Komunalny

- Zakład Gospodarki Odpadami

Przewiń do góryPrzewiń do góry