Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

                 Usługi asenizacyjne to czynności związane w okresowym opróżnianiem zbiorników wybieralnych, służących do czasowego gromadzenia ścieków, oraz dostarczaniem nieczystości płynnych do oczyszczenia w komunalnej oczyszczalni ścieków. Usługi te kierowane są  do klientów niemających możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej  - odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych. Usługa jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy trudniące się opróżnianiem zbiorników i transportem nieczystości ciekłych.

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 30.06,2017 r. Nr 1289): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 30.06,2017 r. Nr 1289)

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

W celu opróżnienia Państwa zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych niezbędne jest zlecenie wykonania tej usługi profesjonalnej firmie świadczącej usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi. Firma ta musi posiadać umowę z  GZGK - TRZBNICA ERGO dającą jej możliwość odwiezienia transportowanych nieczystości do oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy.

Wybranie firmy obsługującej Państwa zbiornik wybieralny spośród posiadających umowę z GZGK TRZEBNICA - ERGO daje Państwu gwarancję, że posiadają one komplet wymaganych przez prawo zezwoleń, a nieczystości z Państwa zbiorników zostaną zutylizowane przez oczyszczalnię zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska.

  1. PDFFirmy posiadające pozwolenie na odbiór i transport na terenie Gminy Trzebnica.pdf (32,83KB)
  2. PDFLista firm asenizacyjnych z umowami na odbiór nieczystości płynnych w stacji zlewnej GZGK Trzebnica-ERGO (33,63KB)

INFORMACJE DLA FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ASENIZACYJNE:

Informacja poniższa adresowana  jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się opróżnianiem i transportem nieczystości ciekłych (wozy asenizacyjne).

Warunkiem udostępnienia przez GZGK - TRZEBNICA ERGO możliwości korzystania ze stacji zlewnej na terenie oczyszczalni w Trzebnicy jest zawarcie umowy na świadczenie usługi odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY i PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI DO OCZYSZCZANIA:

PDFProcedura przyjęcia nieczystości ciekłych w stacji zlewnej.pdf (148,48KB)
 

WYMAGANE DOKUMENTY :

  • kopia nadania numeru NIP, REGON, KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  • kopia dowodów rejestracyjnych pojazdów dostarczających nieczystości ciekłe,

  • kopia zezwolenia właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z  Gminy

  • plan ilości odprowadzanych odpadów m3/miesiąc ze wskazaniem źródeł pochodzenia

WZORCE UMÓW:

PDFUmowa odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych.pdf (86,34KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ w TRZEBNICY:


 

Przewiń do góryPrzewiń do góry