Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście zainteresowani przyłączeniem Waszej nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, poniżej podajemy jakimi krokami to osiągnąć.

Krok 1

W Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA -  ERGO należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci” (dostępny na stronie www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania” oraz w Biurze Obsługi Klienta GZGK TRZEBNICA - ERGO;
  2. szkic sytuacyjny lub plan zabudowy, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. W przypadku więcej niż jednego obiektu szkic musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy;
  3. wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  4. w przypadku, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Rozpatrzenie „Wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci” trwa do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku, w wypadku spraw dotyczących budynków jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej. Czas rozpatrzenia liczony jest od momentu złożenia kompletnego wniosku (tj. wypełnionego we wszystkich polach oraz z kompletem załączników).

W przypadkach wniosków niekompletnych ( np. brak jednego z obowiązkowych załączników) lub niezawierających istotnych dla wymiarowania  przyłącza danych Biuro Obsługi Klientów zwracać się będzie pisemnie o uzupełnienie. Oczekiwanie na uzupełnienie wniosku przerywa czas rozpatrzenia wniosku.

We wszystkich innych przypadkach jak np. budowa budynków zamieszkania zbiorowego, usługowych, produkcyjnych rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 45 dni, również liczone od dnia poprawnie złożonego wniosku.

Krok 2

W wyniku rozpatrzenia wniosku jak wyżej otrzymują Państwo dokument "Techniczne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej", który stanowi podstawę do wykonania przyłącza.

Krok 3

Jeśli w "Technicznych warunkach przyłączenia nieruchomości..." zostanie wskazane, że w celu uniknięcia kolizji z innymi urządzeniami znajdującymi się pod ziemią, projektowaną trasę przyłącza należy dodatkowo przedstawić na Naradę Koordynacyjną Uzbrojenia Terenu działającą przy Staroście Powiatu. Złożenie wniosku o objęcie przyłącza Naradą Koordynacyjną leży w interesie budującego przyłącze.  

Krok 4

Przed rozpoczęciem budowy należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji.

Jeżeli właścicielem terenu jest Gmina Trzebnica, należy złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.

Krok 5

Fakt rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić pisemnie w Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA - ERGO) .
W zgłoszeniu należy podać termin rozpoczęcia prac oraz nazwę firmy wykonującej roboty. Wniosek zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania” oraz w Biurze Obsługi Klienta GZGK TRZEBNICA - ERGO.

Krok 6

W zgłoszeniu uzgadnia się także termin złączenia przyłącza z siecią wodociągową lub kanalizacyjną. Złożenie zgłoszenia w Biurze Obsługi Klientów upoważnia do rozpoczęcia robót.

W uzgodnionym we wniosku dniu, specjaliści GZGK przyjadą na teren budowy przyłącza w celu sprawdzenia poprawności wykonania przyłącza wraz z punktem pomiarowym, a następnie złączą przyłącze z siecią wodociągową oraz oplombują punkt pomiaru zużycia wody.

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego można zlecić w Biurze Obsługi Klienta GZGK TRZEBNICA - ERGO lub niezależnemu wykonawcy uprawnionemu do wykonywania robót budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej.

Przy zleceniu wykonania przyłącza wodociągowego GZGK TRZEBNICA - ERGO  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta:

  1. pismo o dokonanie wyceny budowy przyłącza na podstawie wydanych "Technicznych warunków przyłączenia..."
  2. kopię decyzji  zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz w przypadku, gdy właścicielem drogi jest Gmina Trzebnica, kopię dowodów dokonanych opłat (krok 5),

Wykonanie przyłącza odbywa się na podstawie umowy cywilnej pomiędzy Klientem i GZGK Trzebnica-ERGO.

Uwaga:

Zawsze, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Terminu wykonania umowy nie sposób zakreślić na stałe, ale przeciętnie trwa do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. GZGK TRZEBNICA - ERGO nie jest w stanie precyzyjnie określić terminu realizacji całej inwestycji, gdyż część zaświadczeń wydają inne instytucje, a część prac wykonują firmy zewnętrzne.

Po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę następuje złączenie przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową. Dokonuje tego wyłącznie GZGK TRZEBNICA - ERGO. Po złączeniu przyłącza z siecią następuje protokolarny odbiór techniczny przyłącza, a Klient może w Biurze Obsługi Klientów zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Przy zawieraniu umowy z osobą prawną konieczne będzie dołączenie kopii dokumentów rejestrowych:

  • kopię decyzji nadania numeru NIP;
  • kopię decyzji nadania numeru REGON;
  • kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Uwaga:

Zawsze w przypadku, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

  

Przewiń do góryPrzewiń do góry