Dziś jest: sobota, 11-07-2020
Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Przyłączenia do sieci

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście zainteresowani przyłączeniem Waszej nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, poniżej podajemy jakimi krokami to osiągnąć.

Krok 1

W Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA -  ERGO należy złożyć:

 1. „Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków” (dostępny na stronie www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania” oraz w Biurze Obsługi Klienta GZGK TRZEBNICA - ERGO;
 2. mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji w skali 1:500. W przypadku więcej niż jednego obiektu koncepcja musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy;
 3. wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 4. w przypadku, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie „Zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków” trwa do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Krok 2

Należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. GZGK TRZEBNICA - ERGO nie wykonuje takich projektów.

Krok 3

W Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA - ERGO. należy złożyć:

 1. „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego” (dostępny na stronie internetowej (www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania”) oraz w Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA - ERGO);
 2. dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przy łącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

Krok 4

Trasę przyłacza można dodatkowo przedstawić na Naradę Koordynacyjną Uzbrojenia Terenu działającą przy Staroście Powiatu w celu uniknięcia kolizji z innymi urządzeniami znajdującymi się pod ziemią.  

Budowę przyłacza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić pisemnie w Biurze Obsługi Klientów GZGK TRZEBNICA - ERGO) lub  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy  i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jego budowę. W zgłoszeniu należy podać termin rozpoczęcia prac oraz nazwę firmy wykonującej roboty.

Krok 5

Należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji.

Jeżeli właścicielem terenu jest Gmina Trzebnica, należy złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.

Krok 6

Wykonanie przyłącza wodociągowego można zlecić w Biurze Obsługi Klienta GZGK TRZEBNICA - ERGO lub niezależnemu wykonawcy uprawnionemu do wykonywania robót budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić wykonawcy uprawnionemu do wykonywania robót budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej. GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. nie realizuje robót związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Przy zleceniu wykonania przyłącza wodociągowego GZGK TRZEBNICA - ERGO  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta:

 1. „Wniosek o przyłączenie” (dostępny na stronie www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania”),
 2. kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nierucho-mości,
 3. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza i zajęcie pasa drogowego oraz w przypadku, gdy właścicielem drogi jest Gmina Trzebnica, kopię dowodów dokonanych opłat (krok 5),
 4. kopię uzgodnienia wydanego przez GZGK TRZEBNICA - ERGO dla dokumentacji technicznej (krok 3) wraz z planem sytuacyjnym z dokumentacji technicznej przyłącza (krok 2),

Uwaga:

Zawsze, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

Wykonanie przyłącza wodociągowego trwa do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia „Wniosku o przyłączenie” wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi powyżej. W przypadku nieprzewidywalnych problemów technicznych termin może ulec zmianie. Cena określona jest w cenniku opłat GZGK TRZEBNICA - ERGO i dostępna na stronie internetowej przy wzorze „Wniosku o przyłączenie” (www.ergo.trzebnica.pl w zakładce „Wnioski (druki) do pobrania” lub zakładce „Cennik”). Usługa jest realizowana w przygotowanym przez Klienta wykopie.

Po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę następuje złączenie przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową. Dokonuje tego wyłącznie GZGK TRZEBNICA - ERGO.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionemu wykonawcy. Czynność złączenia przyłącza z siecią kanalizacyjną wykonywana musi być pod nadzorem służb GZGK TRZEBNICA - ERGO.

Krok 7

Po dokonaniu odbioru/przeglądu przyłącza zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Przy zawieraniu umowy osoba prawna dodatkowo dołącza dokumenty rejestrowe:

 • kopię decyzji nadania numeru NIP,
 • kopię decyzji nadania numeru REGON,
 • kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Uwaga:

Zawsze w przypadku, gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik, wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

GZGK TRZEBNICA - ERGO nie jest w stanie precyzyjnie określić terminu realizacji całej inwestycji, gdyż część zaświadczeń wydają inne instytucje, a część prac wykonują firmy zewnętrzne.