Dziś jest: niedziela, 22-04-2018
Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Ogłoszenia

Zgodnie z zapisami art.24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Trzebnica, zatwierdzone przez Radę Miejską Trzebnicy Uchwałą nr XIII/150/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku, zgodnie z którą ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od dnia 1.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. będą wynosić:

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

Netto

z VAT

I

Gospodarstwa domowe

3,80 

3,80 + należny podatek VAT

[zł/m3]

II

Na cele przemysłowe

5,45

5,45 + należny podatek VAT

[zł/m3]

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

Netto

z VAT

I

Gospodarstwa domowe

5,06

5,06 + należny podatek VAT

[zł/m3]

II

Przemysłowi odbiorcy usług oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi

7,74

7,74 + należny podatek VAT

[zł/m3]

Pełny tekst uchwały zamieszczony jest w zakładce STREFA KLIENTA / Cenniki i taryfy

Na skróty/ Pozostałe cenniki oraz druk zlecenia wykonania usługi:

PDFAktualne cenniki usług pogrzebowych - Zarządzenie nr 0050.78.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie uzupełnienia zarządzenia nr 0050.34.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącego ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy oraz wprowadzenia cennika usług pogrzebowych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy.  

- PDFCENNIK usług dodatkowych realizowanych na cmentarzu komunalnym.pdf

PDFCENNIK usług dodatkowych realizowanych w zakresie gospodarki odpadami.pdf

PDFCENNIK sprzedaży pojemników.pdf

PDFDruk zlecenia.pdf